Lakselvvassdraget utmarkslag SA (LUSA)

Fiskeregler

 

a)         De som skal fiske i Lakselvvassdraget må ha fiskekort. 

b)        Alle som fisker skal ha desinfisert fiskeutstyr (vadere, sneller, stenger mm).

c)        Fiskekort selges av Inatur.no.  Det selges endagskort (døgnkort – 24 timer) i vassdraget (kr. 100,- per kort). Maks 25 kort pr. dag inkludert  sesongkort.

d)        Det selges sesongkort i vassdraget (kr. 1200,- per kort). Maks 20 kort per sesong.

e)         Det er krav til innrapportering av fangst til Inatur. Dersom fangstrapport ikke leveres vil fiskeren bli utestengt.

f)         Det er tillatt å fiske med flue, sluk og meitemark. 

g)        Alle som fisker må kunne forevise fiskekort, fiskeravgiftskort og legitimasjon. Oppsyn som evt. kontrollerer fiskere, skal ha gyldig dokumentasjon utstedt av utmarkslaget.

h)        Fiskekort gjelder for det tidsrom som er angitt på kortet.

i)          Kortet gjelder for den person det er utskrevet på. Unntak er personer under 16 år som kan fiske sammen med person med registrert tillatelse, og der vedkommende med kort er ansvarlig for fangstrapportering.

j)          Ved overtredelse av fiskebestemmelsene kan det bli inngitt anmeldelse.

k)        Det er ikke tillatt å fange laks. Fanget laks skal så langt som mulig slippes ut. All fanget laks skal også rapporteres, også når den er sluppet ut. Evt. fanget laks tilhører utmarkslaget og skal leveres til beboerne på Aursletta, Kaia og Bjørnar Aarstrand.

l)          Fisketid: 01.07 – 15.08

m)          Fiskesoner: Det er tillatt å fiske i Lakselvavtnet, Sæterelva, Laksmarkvatnet og i området nedenfor Lakselvvatnet. Det er ikke tillatt å fiske i Lakselva, definert fra utløp fra Laksmarkvatnet og 200 meter på hver side av innløp i Lakselvvatnet. Det er ikke tillatt å fiske i Laksmarkelva ovenfor Laksmarkvatnet, regnet som 200 meter fra innløp til Laksmarkvatnet og til vandringshindere. Nedre grense av vassdraget er merket med skilt.

 

 

Fiskeregler